KOMUNIKAT W SPRAWIE WODY !!!!

Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że planowane włączenie wody na sezon 2018

w dniu 28 marca 2018 roku

ze względu na panująca pogodę oraz z powodów nie pełnej sprawności technicznej urządzeń hydroforni

zostaje przesunięte i nastąpi :

 w niedzielę 8 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00

Prosimy o przegląd i przygotowanie instalacji wodnych na swoich działkach.

Wybór niedzieli 8 kwietnia 2018 roku wynika z faktu konieczności czasu na usunięcie awarii, Świąt Wielkanocnych i zwołanego Walnego Zebrania na dzień 7 kwietnia 2018 (sobota). Zatem 8 kwietnia jest pierwszym „wolnym” dniem.

Za zmiany nie zawinione przepraszamy.

 

ZARZĄD ROD

22-03-2018 r.

Obowiązek Działkowca

Obowiązek informowania zarządu ROD o zmianach w danych osobowych działkowca.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 9 ust.2 pkt 6 Regulaminu ROD, Działkowiec ma obowiązek zgłaszania na piśmie do zarządu ROD  zmiany danych osobowych oraz adresu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Zatem Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki nie zgłoszenia w/w zmian danych, które mogły mieć wpływ na decyzje organów PZD związane z jego prawem użytkowania działki. W przypadku, gdy Działkowiec zaniedba obowiązek zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania i kierowana do niego korespondencja zostanie zwrócona przez pocztę do ROD, uznaje się tą korespondencję za skutecznie doręczoną. W aktach pozostawia się przedmiotowy zwrot, ze stosowną adnotacją poczty, jako dowód w sprawie. Należy podkreślić, że taki sam skutek doręczenia korespondencji ma miejsce w sytuacji, gdy Działkowiec odmawia przyjęcia korespondencji. W tym przypadku również przekazany przez pocztę zwrot pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

SIEĆ NAPOWIETRZNA ODŁĄCZONA

SIEĆ NAPOWIETRZNA ODŁĄCZONA

ZASILANIE DZIAŁEK TYLKO Z SIECI KABLOWEJ.

 Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że :

1. Napowietrzna sieć elektryczna została odłączona z wyjątkiem oświetlenia ogrodu, 2. Działki nie podłączone do sieci kablowej nie będą zasilane z sieci napowietrznej , 3. Aby podłączyć działkę należy wziąć pod uwagę że:

– prace podłączeniowe mogą być prowadzone w warunkach atmosferycznych przy temperaturze od +5 stopni Celsjusza, bez opadów deszczu,
– elektryk dokonujący odbioru podłączenia altany, zaangażowany przez ROD, będzie dostępny od dnia 17 marca do 30 kwietnia 2018 roku,

Za Zarząd ROD „Ustronie”
Adam Świetlik

Bydgoszcz, 05.02.2018 r.

Co może doprowadzić do utraty działki ?

Dla przypomnienia podajemy , że do utraty działki może doprowadzić :

* zamieszkiwanie na działce,

* prowadzenie działalności gospodarczej na działce,

* posiadanie ponadwymiarowej altany,

* niszczenie infrastruktury ogrodowej,

* korzystanie z działki w sposób sprzeczny z   regulaminem ogrodu,

* zaleganie z opłatami powyżej sześciu miesięcy,

* płatne lub bezpłatne oddanie działki w użytkowanie osobie trzeciej,

Zarząd ROD „Ustronie”

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE ZIMOWYM.

Informujemy, że w okresie  od 01 grudnia 2017  do 10 marca 2018 roku nie będzie sobotnich dyżurów członków Zarządu ROD „Ustronie” pełnionych w biurze ogrodu. Dyżury w biurze ogrodu zostaną wznowione od dnia 17 marca 2018 roku.

W sprawach ważnych dla Działkowców prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny w kolejne soboty w godzinach od 12  do 13, wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu ,

724 709 514

lub przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres

rod@ustronie.bydgoszcz.pl

 

Zarząd ogrodu

Problem z ogrodową Komisją Rewizyjną rozwiązany.

Od pewnego czasu w naszym ogrodzie, z różnych powodów istniał problem z funkcjonowaniem i działalnością Komisji Rewizyjnej.  Brak wymaganej prawem minimalnej ilości jej członków, zmiany w składzie oraz w ostatnim czasie specyficzny sposób działania, skutkujący dwukrotną kontrolą działalności zarządu ogrodu przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD  (w styczniu i sierpniu 2017 roku) zakończony został powołaniem nowej komisji tzw. komisarycznej. Uchwałą Prezydium Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Bydgoszczy powołano nową Komisję Rewizyjną ROD „Ustronie”, którą stanowią cztery osoby – działkowcy z naszego ogrodu.  Rozumiejąc istotę i ważność konieczności działania komisji, jej nowi członkowie podjęli zobowiązanie i pracę. W imieniu Zarządu ogrodu i zapewne większości działkowców serdecznie Im dziękuję  i życzę owocnej pracy.

Kontrole przeprowadzone przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Bydgoszczy nie wykazały nieprawidłowości w działalności zarządu ROD „Ustronie”. Oskarżenia i sugestie zawarte w donosach przesłanych do władz PZD odnośnie działalności zarządu ogrodu okazały się zwykłym pomówieniem i próbą odwrócenia uwagi od własnych nieudolnych działań donosiciela.

 

Adam Świetlik

Prezes Zarządu ROD „Ustronie”

UWAGA ! ODŁĄCZENIE ZASILANIA Z SIECI NAPOWIETRZNEJ

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że :
1. Budowa głównej sieci kablowej została zakończona,
2. Trwają prace podłączania działek do sieci głównej. Na chwilę obecną podłączonych jest 70% działek,
3. Pozostałe działki należy podłączyć w terminie według własnego uznania, przy czym należy wziąć pod uwagę że:
– prace podłączeniowe mogą być prowadzone w warunkach atmosferycznych przy temperaturze od +5 stopni Celsjusza, bez opadów deszczu,
– elektryk dokonujący odbioru podłączenia altany, zaangażowany przez ROD, będzie dostępny do dnia 15 listopada 2017 roku,
– w dniu 15 listopada 2017 roku od godziny 12.00 zostanie odłączone zasilanie z napowietrznej sieci elektrycznej wszystkich obiektów poza oświetleniem ogrodu, co oznacza również brak zasilania z tej sieci w altanach.

Za Zarząd ROD „Ustronie”
Adam Świetlik

Bydgoszcz, 01.10.2017 r.