ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rodzinny Ogród Działkowy im. Ustronie w Bydgoszczy ul. Zamczysko 4 zaprasza do złożenia oferty na ,,wykonanie robót elektrycznych związanych ze skablowaniem ogrodowej  sieci elektrycznej na terenie ROD Ustronie w Bydgoszczy ul. Zamczysko 4

Planowany zakres robót:

–   ułożenie w ziemi kabla YAKY 4 x 120 0,6/1KV w wyznaczonych na planie alejkach w ogrodzie, od rozdzielnicy głównej zainstalowanej na słupowej stacji transformatorowej (pozostawić odpowiedni zapas kabla przy rozdzielni),

–   na trasie kabla, w miejscach określonych na planie, posadowienie 18 sztuk rozdzielczych szafek licznikowo-bezpiecznikowych, umożliwiających przyłączenie  do  sieci poszczególnych działek,

– ułożenie kabla YAKY 4 x 16 0,6/1KV od wskazanych ZP do zaznaczonych na planie miejsc latarni  i wkopania  tam fundamentów betonowych dla zamontowania słupów oświetleniowych w następnym etapie,

–   wykonanie pomiarów po ułożeniu kabli.

Kabel YAKY 4 x 120 0,6/1KV, YAKY 4 x 16 0,6/1KV ,  szafki ZP i fundamenty betonowe do posadowienia słupów oświetleniowych stanowią dostawę inwestorską. Pozostałe materiały i sprzęt zgodnie z technologią montażu dostarczy Wykonawca.

Montaż liczników w  szafkach  oraz  ułożenie kabli od szafek ZP do poszczególnych działek nie wchodzą w zakres zlecanych prac.    

Dokumentacja – plan przebiegu linii kablowych, miejsca posadowienia szafek ZP i fundamentów pod słupy oświetleniowe – zostanie udostępniona do wglądu przez osoby upoważnione do kontaktów z oferentami. Do kontaktów z oferentami i udzielania informacji dotyczących w/w prac Zarząd upoważnia prezesa ROD p. Adama Świetlika tel. 695 100 971 oraz p. Ryszarda Śledzińskiego – upoważnionego przez Zarząd ROD tel. 695 101 509.

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Oferta wykonania robót elektrycznych” do ROD „Ustronie” ul. Zamczysko 4 w Bydgoszczy do dnia: 15.10.2016 r. przesyłką pocztową na adres ogrodu (decyduje data stempla pocztowego) lub w biurze ogrodu ul. Zamczysko 4 w dniu 15.10.2016 r. w godzinach od 12.00 do 13.00.

Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w ROD „Ustronie” bez udziału oferentów.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zostanie wywieszone w ciągu tygodnia od dnia 18.10.2016 r. na centralnej tablicy ogłoszeń w ROD „Ustronie”. Do wszystkich oferentów zostanie przesłane pocztą elektroniczną powiadomienie o wyniku wyboru oferenta. Nie będą przekazane informacje o wybranym oferencie, ani o jego ofercie.

Do pobrania ze strony www.ustronie.bydgoszcz.pl :

  1. Druk oferty do wypełnienia
  2. Przedmiar robót na wykonanie sieci – do sporządzenia kosztorysu ofertowego
  3. Projekt tekstu umowy na wykonanie w/w robót do akceptacji

Uwaga:

– przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej na terenie ROD „Ustronie” – kontakt w tej sprawie z p. Adam Świetlik tel. 695 100 971,

– ROD „Ustronie” zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny,

– termin związania ofertą dla Wykonawcy – 60 dni

Zarząd ROD „Ustronie”

 

 

WODA STOP ! 2016 !

Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że z dniem 5 listopada br. zostanie wyłączony dopływ wody w naszym ogrodzie.

W przypadku nagłej zmiany pogody woda zostanie wyłączona natychmiast.

Ponowne włączenie dopływu wody przewidywane jest w ostatnią sobotę marca 2017 r. o godzinie 12.00

 

ZAKOŃCZENIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2016 roku

Zarząd ROD informuje, że z dniem 31 października 2016 roku zakończy się sezon odbioru odpadów z terenu ogrodu z wyjątkiem odpadów zielonych. Zakończenie odbioru odpadów zielonych nastąpi od dnia 15 grudnia 2016 roku.

W związku z tym, wszelkie odpady należy wyrzucać tam, gdzie jest za tą usługę dokonywana opłata, czyli w miejscu zamieszkania.

Jednocześnie Zarząd ROD „Ustronie” w Bydgoszczy przypomina, że działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania co określają przepisy prawa zawarte w art.13 ust. 4 Ustawy o ROD oraz § 12 ust. 1 w powiązaniu z §12ust.2Regulaminu ROD. W związku z faktem zakończenia wykorzystywania kontenerów na odpady komunalne i segregowane na terenie ogrodu Zarząd oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zastosowane sankcje Urzędu Miasta wobec ogrodu wynikające z faktu zamieszkiwania działkowców na swoich działkach w ROD „Ustronie”, którzy nie będą posiadali pojemników na odpady komunalne.

Działkowcom, którzy zamieszkują na działce Zarząd przypomina, że narażają się na konsekwencje prawne z tytułu łamania zakazu zamieszkiwania zarówno ze strony przepisów PZD jak również obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Woda w sezonie 2016

Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że ponowne włączenie wody po sezonie zimowym 2015/2016 nastąpi w :

pierwszą sobotę kwietnia, tj.

2 kwietnia o godzinie 12.00

Prosimy o przegląd i przygotowanie instalacji wodnych na swoich działkach.

 

ZARZĄD ROD

Można korzystać z kanalizacji

Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że działkowcy, którzy podłączyli altany do kanalizacji ogrodowej mogą z niej korzystać. Jednocześnie przypominamy i prosimy o przekazanie dostarczonego listownie Zgłoszenia przyłączenia altany do kanalizacji ogrodowej.

24.05.2015

Zarząd ROD „Ustronie”

 

 

Muszę to skomentować, nie mogę udawać że tego nie widzę.

Bezmyślność, sobiepaństwo czy może inaczej trzeba nazwać postawy niektórych działkowców. Jak nazwać działanie tych, którzy bez najmniejszych skrupułów i najmniejszego wstydu przed pozostałymi wynoszą swoje śmieci, wyrzucając je w centrum ogrodu, kiedy nie ma jeszcze pojemników na odpady. Zadowoleni, że pozbyli się ich ze „swojego królestwa działki” ? Poza swoją działką traktują część wspólną ogrodu jako teren obcy ignorując zasady i prawo myśląc, że oszukali społeczność ogrodową ? Może to zwykłe „rżnięcie głupa” jak mówi młodzież, a może jednak to nie „rżnięcie”, a prawdziwa głupota. Panowie i panie, którzy śmiecicie, zapamiętajcie, że ostatecznie wystawiacie sobie świadectwo, a my Was za to oceniamy negatywnie i nie lubimy. Opanujcie się, ignorowanie zasad i wasze rozdęte ego powoduje, że nie darzymy Was szacunkiem i sympatią.

Prezes ROD „Ustronie”

28.03.2015

Woda popłynęła na działki.

Dzisiaj – 28.03.2015 r. , ogrodzie zostały włączone urządzenia i woda popłynęła do naszych altan. Kiedy przed zimą wyłączaliśmy urządzenia ogłoszono równolegle komunikat, że właśnie dzisiaj – 28 marca 2015 roku woda rozpocznie nowy sezon ogrodowy. Informacja celowo podana została z wyprzedzeniem, aby wszyscy działkowcy wiedzieli wcześniej i przygotowali swoje instalacje wodne na przyjęcie wody. Jednak, jak zwykle część nie zamontowała wcześniej wykręconych kranów z rur na swojej działce i woda lała się jak z gejzera. W części to ci sami działkowcy, u których w ubiegłym roku także lała się woda, bo zapomnieli, nie wiedzieli, nie mieli czasu etc.. Więcej pracy miał p. Henryk, który jak każdego roku powiadamiał telefonicznie zapominalskich o lejącej się wodzie na ich działkach. Nie wszyscy są z tego zadowoleni, że telefon p. Henryka zakłóca ich plan dnia, gdyż muszą jednak przyjść i zająć się swoją działką.

Administrator

 

WODA – włączenie po sezonie zimowym 2014/2015

Zarząd ROD „Ustronie” informuje, że ponowne włączenie wody po sezonie zimowym 2014/2015 nastąpi w ostatnią sobotę marca, tzn 28 marca.

Prosimy o przegląd i przygotowanie instalacji wodnych na swoich działkach.

PRZYPOMINAMY, ŻE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z DZIAŁEK NA  KTÓRYCH UŻYTKOWNICY PRZYŁĄCZYLI SWOJE ALTANY DO KANALIZACJI JEST ZABRONIONE !

ZARZĄD ROD

KANALIZACJA – WAŻNY KOMUNIKAT !!!

UWAGA !!!

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Korzystanie z kanalizacji wymaga spełnienia wszelkich procedur formalno – prawnych, łącznie z odbiorem dokonanym przez Urząd Budowlany i zawarciem umowy na odbiór ścieków z firmą MWiK w Bydgoszczy. PLANOWANE rozpoczęcie korzystania z kanalizacji określono na początek czerwca br. Do tego czasu w kanalizacji nie może pojawić się ani gram ścieków. Działkowcy , którzy podłączyli już swoje altany do sieci, do czasu o którym wyżej mowa nie będą mogli odprowadzać ścieków do kanalizacji !!!!!

KANALIZACJA JESZCZE NIECZYNNA!

FAKT MOŻLIWOŚCI URUCHOMIENIA I KORZYSTANIA Z KANALIZACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY OSOBNYM KOMUNIKATEM .

Do tego czasu prosimy o nie korzystanie z tej instalacji tam, gdzie altany już zostały podłączone.

Zarząd ROD „Ustronie”

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE – TRWAJĄ PRACE

Trwają prace budowy przyłączy kanalizacyjnych dla działek. Ekipa Wykonawcy kładzie rury kanalizacyjne zakończone studzienkami, do których podłączone będą altany. Prace realizowane są na terenie działek, stąd wcześniej tak jak założono, przed „wejściem” na działkę osoba koordynująca prace ze strony ogrodu będzie kontaktować się z użytkownikiem lub użytkownikami działek których dotyczy realizowane przyłącze.  Koordynator będzie kontaktował się z zainteresowanymi i informował o pracach do wykonania na jego działce. Obecnie realizowane są przyłącza od kolektora na alejce Akacjowa. Następna alejka zostanie podana po zakończeniu prac na Akacjowej.

 

Zarząd ogrodu.